SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
TRABZON              

 

TRABZON     K?LT?R    CO?RAFYA  TRABZON RES?MLER?   TRABZONUN YAYLALARI

  Armutlu Yaylas? Tonya il?esinden 24, ?alpazar? il?esinden ise 34 km mesafededir. 1800 m y?ksekliktedir.

?ak?rg?l Yaylas?Ma?ka-Meryemana (Sumela) yolundan 58 km. mesafede ve denizden uzakl??? 2.504 metre olan yayla ?evresinde Armutluk, K?ranta?, Akarsu, Aykarsa, Livayda, Kurug?l, Mesara?, Furnoba, Kasapo?lu, Camibo?az?, Ortaoba ve Dereboyu yaylalar? mevcuttur.

?atma Oba Yaylas? 24 km. mesafedeki Erikbeli Turizm Merkezi'nin 14 km. do?usunda yer alan Kad?rga yaylas?n?n 9 km. g?neyindedir. Yaylaya ?zel ara?larla gidilebilir.2.200 m. y?kseklikteki ?atma obas? k???k bir yaylad?r. Erikbeli-Kad?rga-?atma Obas? Yaylas? ve Zigana Kayak Merkezi aras?nda do?a y?r?y??? yap?labilir. M?zrakl? Su, ?ehitler tepesi, ??ng?rakl? kuyu gibi efsaneleri olan mekanlar? vard?r.

 D?zk?y Ha?ka Yaylas? D?zk?y il?esinden 12 km g?neyde, 1784 m y?ksekliktedir. Elektrik, PTT, ?e?me gibi altyap?ya sahip olan yaylada, kasap, manav, f?r?n ve pansiyon mevcuttur.
Ha?ka Yayla Kenti 2000 y?l?nda turizme katk? i?in yap?ld?. Yayla Kent'te 15 a?a? ev ve bir restoran bulunuyor.

Harmantepe Yaylas? K?pr?ba?? il?esi Ye?ilyurt Beldesi s?n?rlar? i?ersindedir. Harmantepe Yaylas?nda 1.D?nya Sava??ndan kalma siperler ve ?ehit mezarlar? vard?r. Her y?l 29 Haziran tarihinde anma g?n? tertip edilir. C?sk tepesi g?r?lmeye de?er yerlerden birisidir.

H?d?rnebi Yaylas? Ak?aabat-D?zk?y yolunun 12. km.sinden bat?ya d?n?lerek 10 km mesafededir. 1742 m y?ksekliktedir.
Ak?aabat H?d?rnebi yaylas?nda ah?ap Yayla Kent olu?turulmu?tur. Do?aya uyumlu do?ay? bozmayan evler olan bu yayla kente ula??m asfalt yolla yap?lmaktad?r. Yaz k?? her mevsim ula??ma a??k olan bu yaylan?n denizden y?ksekli?i 1650 metredir.

Kad?rga Yaylas? Erikbeli Turizm Merkezinin 14 km do?usundad?r. 2300 m y?ksekliktedir.

Karada? Yaylas? Ak?aabat-D?zk?y yolu ile ula??labilece?i gibi Vakf?kebir?den de ula??labilen bir yayla alan?d?r. 1946 m y?ksekliktedir.

Kayaba?? Yaylas? Ak?aabat I??klar Beldesinden 16 km yukardad?r. Trabzon Valili?i ?zel ?dare M?d?rl??? taraf?ndan Ah?ap Yayla Kent kurulmu? ve ?zel sekt?re kiralanm??t?r. Her t?rl? imkana sahip olan tesisler, 120 yatak kapasitelidir. Ah?ap ve Ba?dati tarzda yap?lm?? y?resel evler dikkat ?ekicidir.

Kiraz Yaylas? Ma?ka il?esinden 29 km uzakl?ktad?r. 1850 m y?ksekli?indedir.

Lapazan Yaylas? 27 km'lik bir stabilize yolla ula??labilen yayla, Ma?ka il?esine ba?l? G?rgena?a? k?y?n?n g?neyinde ve denizden mesafesi 2200 metredir. Altyap?ya hen?z kavu?mam?? yaylada Haziran - Temmuz aylar?nda yer yer kar y???nlar? g?r?lmektedir. A??nmaya dayan?kl? bitki ?rt?s? ?im kaya??na elveri?lidir.

Mavura Yaylas? Ma?ka?n?n 18.5 km bat?s?nda yer al?r

Pazarc?k Yaylas? Arakl? il?esinin 60 km g?neyinde Karadere g?zerg?h?ndad?r.

Sazalan? Yaylas? Erikbeli turizm merkezinin 5 km bat?s?nda yeral?r

Sisda?? Yaylas? 1850 m y?kseklikte bulunan yaylaya, Tonya'ya 24 km mesafedeki Erikbeli Turizm Merkezi yolundan 25 km ge?erek var?labilir. 1550 m y?kseklikteki yaylaya altyap? hizmetleri getirilmi?tir. Bakkal, kasap ve k?r kahvesi bulunabilir. Her y?l Temmuz ay?n?n ???nc? cumartesi g?n? Sis Da?? ?enlikleri yap?lmaktad?r.

Sultan Murat Yaylas?Trabzon ili ?aykara il?esine 25 km uzakl?kta olup, Ayd?ntepe?nin 54 km kuzeybat?s?ndad?r. 1.D?nya Sava??ndan kalma siperler ve ?ehit mezarlar?n? her y?l binlerce insan ziyaret etmektedir.

?olma Yaylas? ?olma Yaylas?; merkeze 22 km uzakl?kta ?am ormanlar? ile ?evrilmi?, so?uk suyu, d?z ?imenleri ve ?e?itli kokulu ?i?ekleri ile g?r?lmeye de?er bir yayla konumundad?r. Ma?ura Yaylas? ?zerinden bu yaylaya ula??l?r.1700 m. rak?ml? yaylada alt yap? hizmetleri tamamlanm?? durumdad?r. Elektrik, su, telefon mevcuttur.

Ye?ilyurt Y?lanta? Arakl? il?esi Ye?ilyurt beldesi s?n?rlar? i?ersindedir. Trabzon?a 64, Arakl? il?e merkezine 33 km mesafede bulunan yayla 10 km lik bir stablize yolla Ye?ilyurt beldesine ba?lan?r.

Zigana Yayla Tatil K?y? Trabzon havaliman?na 55 km uzakl?kta G?m??hane-Erzurum istikametinde 1700 m rak?mda Zigana Da?lar? eteklerinde ve Hamsik?y Bek?iler Mevkiinde yer alan Zita? Zigana Yayla Tatil K?y? z?mr?t ye?ili ?am ormanlar? aras?nda yer almas? ve muhte?em do?as? ile adeta yery?z? cennetini and?rmakta.
Do?ayla i? i?e olman?n zevkini ??karabilece?iniz tamamen ah?ap (Bungalow) evlerde, evinizdeki ?zg?rl?kte ve rahatl?kta konaklama imkan?na sahipsiniz. Yaz k?? s?cac?k bir ortam, merkezi ?s?tma sistemi ile serin yaz gecelerinde bile hizmetinizde. 24 saat s?cak su, banyo, TV, telefon hizmeti ile de ihtiya?lar?n?z kolayl?kla kar??lan?yor.
Geni? ve birbirinden zevkli d??enmi?, otantik bir r?zgar esen 300 ki?ilik restoran ve orman kafelerinde, birbirinden lezzetli zengin m?n? ile ziyafet ?ekebilir, y?reye ait otantik m?zi?in e?li?inde co?abilir, ya da zengin do?a manzaras?nda sessiz bir ortamda oturup ?evreyi seyretme imkan? bulabilirsiniz.

 
 
 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n