SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
giresun    K?RAZIN ANAVATANI FINDI?IN BA?KENT?               

 

G?RESUN RES?MLER?   CO?RAFYA   MADENLER   FINDIK    K?LT?R    YARBAY TOPAL OSMAN A?A   G?RESUNLU ?NL?LER

    Giresun, Anadolu'nun kuzeydo?usunda, ye?ille mavinin kucakla?t??? Karadenizin inci kentlerinden birisidir. ?ehir, denize do?ru uzanan yar?madan?n ?zerinde yer almaktad?r. Yar?madan?n kar??s?nda Karadenizin tek adas? olan Giresun Adas? (Aretias), kentin bir kolyesi gibi durmaktad?r.
?ehrin nerede kuruldu?u ve kimler taraf?ndan iskan edildi?i konusu tart??mal?d?r. Bu teredd?t M.?. 350 y?llar?na ait kaynaklarda da yer almaktad?r. Co?rafyac? Strabon, Farnakia dedi?i ?ehrin; bug?nk? Giresun kentinin oldu?u yerde kuruldu?u ?zerinde durmu?tur. Romal? idareci Arrien Farnakia'n?n eski ad?n?n Kerasus oldu?unu belirtmi? ve buran?n Sinoplular taraf?ndan kuruldu?unu yazm??t?r.
?ehir hakk?nda Roma, Bizans ve Rum Pontus ?mparatorlu?u d?nemine ait tatminkar bilgiler yoktur.

   Eski Anadolu tarihi ara?t?rmalar?nda, ?ehir ve kasaba tarihlerinde dil incelemeleri sonucunda, bu b?lgede M.?. 2000'li y?llardan beri T?rk varl???n?n mevcut oldu?u anla??lm??t?r.

   M.?. 7.y.y.da ?skitlerin Karadenize g?? etmesi ile O?uz unsurlar? da bu b?lgeye yerle?mi?lerdir. Bu b?lgede O?uz boylar?ndan Yaz?r, D??er, Av?ar, Kark?n, Hala?'lar?n; Akhun, Ku?an, Pe?enek, Hazar, Hun, K?p?ak T?rklerinin yerle?imi mevcuttur.

   Karadeniz b?lgesinde, ilk ve orta ?a?larda, ?skit, Kimmerler, Hun, Hazar, Bulgar, Uz, Pe?enek g??lerinin sonucu T?rk iskan?n?n oldu?u, Karadeniz a??zlar?n?n fonetik ve morfolojik yap?s?yla birlikte yer adlar?ndan da anla??l?r. Giresun'un bat? yakas?ndaki ??tlakkale mahallesinin ad?n?n Deliorman ve Selanik civar?ndan gelerek buraya yerle?mi? olan T?rk toplulu?u ??taklardan geldi?i, b?lgede konu?ulan leh?enin ve k?lt?r unsurlar?n?n ??tak ve Gagavuz T?rklerinin ki ile benzerlik g?sterdi?i g?r?l?r.

   Hitit ?mparatorluk d?nemi tabletlerine dayanan tarihi kaynaklarda, Giresun'un Azzi B?lgesi s?n?rlar? i?inde kald??? anla??lmaktad?r. Karadeniz b?lgesinde 90'a yak?n koloni ?ehri kuran Miletoslular, Giresun ve Tirebolu ?ehirlerinin de kurucular?d?r. Ama?lar? bu b?lgeyi kendilerine yurt edinmek olmay?p, buralar?n her t?rl? yer alt? ve yer ?st? kaynaklar?n? s?m?rmekti. Bu y?zden yerle?im birimlerinin korunabilecek k?s?mlar?n? al?p buralara yerle?mi?lerdir.

    ?evresinde ?nemli g?m?? ve demir ?retim yerleri olan Giresun'a Romal?lar tam bir hakimiyet kurmam??lard?r. Onlar?n d?neminde bu b?lgede para bas?ld??? rivayet edilmektedir. Roma idaresinin ilk d?nemlerinde Romal? yazarlardan Ammianus Marcel'e g?re Romal? komutan Lucullus buraya geldi?inde yabani kiraz a?a?lar?n? g?rm?? ve bu a?ac?n fidanlar?n? Roma'ya g?t?rm??t?r. Bu bilgi kiraz?n d?nyaya Giresun'dan yay?ld??? inanc?n?n kayna?? olmakla birlikte Roma'da daha ?nce de kiraz?n varoldu?u belirtilmektedir. Giresun Romal?lar?n ard?ndan Bizansl?lar?n denetimine ge?mi?tir.
Bizans egemenli?i d?neminde Yunan medeniyetinin b?y?k bir h?zla geli?ip yay?lmas?na kar??l?k, Yunan soyu gittik?e zay?flam??t?r. Bu sebeple, Bizans ?mparatorlar?, ?lkelerinin i?erisinde ya?ayan ve ba?ka soydan gelen insanlar? asimle etmeye ?al??m??lar ve bu yolda en ?ok dil ve dinden yararlanm??lard?r. Do?u Karadeniz'in ormanl?k alanlardaki kabileleri itaat alt?na almak i?in ormanlar kesilerek yollar a??lm??, yol boylar?na muhaf?z kul?beleri yap?lm??, hatta bir miktar H?ristiyan Bulgar T?rk'? de getirilip b?lgeye yerle?tirilmi?tir. Bizansl?lar bu yolda ?aba harcarken 705 y?l?nda ilk kez M?sl?man Arap ordular? b?lgeye gelip ?slaml??? tan?tmaya ba?lam??t?r.

  Anadolu Sel?uklu Devletine vergi vermeyi kabul eden ve 1244'te Mo?ollar?n egemenli?i alt?na giren Trabzon T?rklerin bir eyaleti haline gelmi?tir.

   Trabzon'a ba?l? bulunan Giresun ve ?evresi Mo?ol n?fuzu alt?na girmi?tir. ??te bu s?rada, O?uzlar?n ??ok koluna mensup boylardan biri olan ?epniler; Ordu, Giresun ve Trabzon illeri s?n?rlar?na yerle?meye ba?lam??lard?r.

   Bayram Bey, Ordu ve ?evresini kontrol alt?na alan ?epni T?rkmenlerinin beyidir. O?lu Hac? Emir Bey d?neminde bu b?lgeye "Bayramlu Beyli?i" denilmeye ba?lanm??t?r. O da ayn? ?ekilde Trabzon Rum ?mparatorlu?unu s?k??t?rmaya devam etmi? olup, Hac? Emir Beyin O?lu Emir S?leyman Bey de, 1397'de Giresun'u fethetmi?tir.

   B?ylece onun zaman?nda Giresun ve ?evresinin fethi ve T?rkle?mesi tam manas?yla sa?lanm??t?r. Bu beylik i? ve d?? ?at??malar sonucu zay?flay?p Sivas H?k?mdar? Kad? Burhaneddin'in hakimiyetine girmi? ve dolay?s?yla Giresun da bu devletin s?n?rlar? i?inde kalm??t?r.

   Bug?ne kadar yanl?? bir kanaat olarak Giresun'un T?rkle?mesi Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzonu fethiyle beraber g?sterilmi?tir. Giresun'un Osmanl? Devletine bu tarihte kat?ld??? do?rudur. Oysa Giresun'un T?rkle?mesi 1397'de Bayramlu ?epni T?rkmen Beyi Emir S?leyman Beyin Giresun'u fethetmesiyle ger?ekle?mi?tir. Bu yanl?? kanaat y?z?nden Giresun'da onun ad?n? ta??yan hi?bir eser bulunmamaktad?r. Dolay?s?yla Giresun'un ilk fatihi tan?nmamaktad?r

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n