SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
TRABZON              

 

TRABZON     K?LT?R    CO?RAFYA  TRABZON RES?MLER?   TRABZONUN YAYLALARI

 

   4.664 km2 y?z?l??me sahip Trabzon ili, Do?u Karadeniz Da?lar?n?n olu?turdu?u yay?n ortas?ndaki Kalkanl? da?l?k k?tlesinin kuzeye bakan yama?lar?nda 38? 30' - 40? 30' do?u meridyenleri ile 40? 30' - 41? 30' kuzey paralelleri aras?nda yer almakta olup, kuzeyinde Karadeniz, g?neyinde G?m??hane ve Bayburt, do?usunda Rize, bat?s?nda Giresun ili bulunmaktad?r.

    Trabzon ilinin ba?l??a yery?z? ?ekilleri; g?neyde su b?l?m? ?izgisi boyunca Do?u-Bat? do?rultusunda uzanan da?l?k alanlar, bunlar?n ana akarsuyun kollar? aras?na, Kuzeye do?ru sokulan ve gittik?e al?alan tepelik sahalar ile sahadaki mevcut ?ekillenlenmeyi sa?layan ?nemli d?? etmen olan Solakl?, Yomra, De?irmendere, Sera, Kalenima, Foldere gibi akarsular?n olu?turdu?u vadiler ve deltalard?r.

    Jeolojik olu?umu; stratigrafi bak?m?ndan alttan ?ste do?ru ?st kretase ya?l?, tortul ara katk?l? volkanik seriler, konglomera, kuma??, marn, kil ve kire? ta?l? denizsel ?st miosen ve serileri; ?ak?ll?, kumlu, siltli ve killi, kuaterner ya?l? tara?a dolgular? ile ?ak?ll? kumlu, siltli, killi, killi akarsu ve k?y? al?vyonlar? ?eklindedir.

    Sahan?n dikey boyutta de?i?ken olan ?l?man ve her mevsim ya???l? iklim ?artlar?, farkl? t?rlerden olu?an bitki ?rt?s?, farkl? t?rlerden olu?an bitki ?rt?s? ku?aklar?n? meydana getirmi?tir. Buna g?re; 0-300 m. y?kseltilerinden Akdeniz bitki t?rlerinin sokuldu?u ps?udomaki (Trabzon hurmas?, ak?aa?a?, ?im?ir, karayemi?, defne, prekanta, mu?mula, katran ard?c?, kocayemi? ... gibi) elemanlar? da??l?? g?sterirken, k?y?ya yak?n kesimlerden itibaren geni? yaprakl? etek ormanlar? yer almakta (k?z?la?a?, kestane, me?e t?rleri, d??budak, ?hlamur, adi f?nd?k, beyaz s???t, kavak, do?u ??nar? ... gibi), bu kat?n ?zerinde geni? yaprakl?lar?n hakimiyetindeki geni?-i?ne yaprakl? kar???k ormanlar (Avrupa kestanesi, adi k?z?la?a?, adi g?rgen, adi f?nd?k, do?u g?rgeni, me?e, ak?aa?a?, ?vez, ?itlenbik, defne, mor ?i?ekli ormang?l?, kay?n, ladin ve k?knar) ve daha yukar?da da i?ne yaprakl?lar?n hakimiyetindeki ormanlar (sar??am, ladin, mor ?i?ekli ormang?l? ve baz? ?al? t?rleri) da??l?? g?stermektedir.

    A?a?? ku?a??n k?y? kesimlerinde orman ?rt?s?n?n tamam?na yak?n?nda, daha ?st y?kselti seviyelerde ise yer yer yerle?im ve tar?m alan? a?malar?yla olu?an kesintilere ra?men, 500-1850 m. y?kseltileri aras?nda hala zengin ve s?k bir orman ?rt?s? varl???n? s?rd?rmektedir. Daha yukar? seviyeler ise fizyolojik bak?mdan a?a? yeti?mesine m?sait olmayan Alpin ?ay?r alanlar?d?r. K?? mevsiminde sert iklim ?artlar? nedeniyle hi?bir ekonomik faaliyetin yap?lamad???, daimi yerle?im merkezlerine pek uzak olmayan bu geni? saha, y?re insanlar?na hayvanc?l?k bak?m?ndan son derece elveri?li bir potansiyel sunar. Bu kattaki hayvac?l???n di?er alanlardakinden ayr?lmas?n?n en ?nemli nedeni, otlar?n yz mevsimi boyunca ye?il kalabilmesidir. ??nk? denizden gelen su buhar? sayesinde otlar canl?l???n? yitirmemekte ve hatta korunmaya al?nd???nda ?ay?r haline gelebilmektedir. B?ylece y?re hayvanc?l??? i?erisinde b?y?kba? hayvan (s???r) besleyicili?i ?nem kazanm?? ve daimi yerle?im alanlar?n?n yetersiz ekip-bi?me fonksiyonunu destekleyerek, ?o?unda alternatif ge?im kayna?? haline gelmi?tir.

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n