SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
?ANAKCI               

 

 CANAKCI   CO?RAFYA   RES?M   SOSYAL YAPI    K?LT?REL YAPI  N?FUS

   

Y?renin Osmanl? Devleti taraf?ndan  Rumlardan  al?nmas?ndan  sonra  e?itim ve k?lt?r   geli?meye   ba?lam??t?r.  ?l?e  merkezinde   bulunan  ve  kal?nt?s?  ?zerine  bug?n H?k?met   Kona??   in?aa   edilmi?  olan  eski   ilkokul  binas?n?n  yak?n?nda eskiden bir medresenin  faal  oldu?u, bu   y?zden   ?anak???ya  o  devirde  ?Medrese Yan??  dendi?i bilinmektedir. Cumhuriyet d?neminde okulla?ma  ile  birlikte  ?l?enin  e?itim  ve  k?lt?r seviyesi y?kselmi?tir.

?l?emizde  bas?mevi, kitapevi, sinema, tiyatro  yoktur. ?l?emiz ?anak?? ?lk??retim Okulunda Folklor ekibi kurulmu?tur. Ekibi ayn? okul ??retmenleri ?al??maktad?rlar. ?l?emizde tarihi zenginlikler azd?r. Bilhassa k?y d???nleri ve imeceleri ile Mart Bozumu gibi gelenekler k?lt?rel miras?m?zdan baz?lar?d?r. Son y?llarda halk?n tahsil yapmaya olan e?ilimlerinin artt??? g?r?lmektedir. Bunu do?al sonucu olarak son d?nemlerde ?nemli mevkilerde bulunan ki?ileri g?rmek m?mk?nd?r.

B?lgede oldu?u gibi, ?l?ede de folklor zenginliklerinin ba??nda ?HORON? gelir. D???nlerde ve bayramlarda doyas?ya oynan?r ve seyredilir. Horon kemen?e ile oynand??? gibi, davul zurna ile de oynan?r. Ayr?ca kemen?e ile s?ylenen ?e?itli y?resel halk t?rk?lerimizde ve manilerimiz mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n