SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
G?M??HANE               

 

G?M??HANE  RES?MLER   CO?RAFYA    N?FUS 

 

Do?u Karadeniz B?lgesinde yer alan ?limiz do?usunda Bayburt, bat?s?nda Giresun, kuzeyinde Trabzon ve g?neyinde Erzincan ile kom?udur. G?m??hane 38? 45' - 40? 12' do?u boylamlar? ile 39' 45' - 40' 50' kuzey enlemleri aras?nda olup,Y?z?l??m? 6.575 kilometrekare , deniz seviyesinden y?ksekli?i ortalama 1210 metredir. Yery?z? ?ekilleri bak?m?ndan K?se, Kelkit ve ?iran il?elerinin yer ald??? g?ney kesimi y?ksek bir plato ?zelli?i g?sterirken, Merkez, Torul ve K?rt?n il?elerini kapsayan kuzey kesimi olduk?a engebelidir. Dar ve derin vadilerle birbirinden ayr?lm?? y?ksek da?lar kuzeyin belirleyici ?zelli?idir. G?m??hane?nin ?nl? yaylalar? da bu kesimde yer al?r. ?lin en y?ksek noktas? 3.331 metre ile Abdal Musa Tepesidir.

 

G?m??hane?nin i?inden ge?en Har?it ile Kelkit vadisini boydan boya kat eden Kelkit ?ay? ilin ba?l?ca akarsular?d?r. Arazinin % 60??n? da?lar,% 29?unu platolar, % 11?ini ovalar te?kil etmektedir.

 

 

Yer ?ekilleri

G?m??hane ili yery?z? ?ekilleri bak?m?ndan ele al?nd???nda;ilin tamamen da?larla ku?at?lm?? oldu?u g?r?lmektedir. G?m??hane fiziki co?rafya ?zellikleri bak?m?ndan s?n?fland?r?lacak olursa Kuzeyden Zigana ? Trabzon Da?lar? (?ak?r G?l Tepesi 3063 m.),G?neyden ?imen Da?lar?(Akda? 2710 m.),Bat?dan Giresun Da?lar? (Sar?yer Tepeleri 2919 m.) ile Kelkit ve Har?it ?ay? vadilerinin daralma b?lgeleri,Do?udan ise Pulur Da?lar? ve So?anl? Da?lar? ile bu iki de?i?ik kitlenin birbirine yakla?t??? kesimdeki e?iklerle ?evrili oldu?u g?zlenir.

 

G?m??hane ve ?evresinin yery?z? ?ekilleri ?? ana b?l?m halinde incelenebilir. Bunlar;Ovalar,Vadiler ve Da?l?k ( Yaylalar)alanlard?r. Ancak G?m??hane ve ?evresinin Jeomorfoloji haritas? incelendi?inde dengenin da?lardan yana fazlaca bozulmu? oldu?u  dikkati ?eker.

 

Da?lar

?lin %59,6?l?k b?l?m?n? olu?turan da?l?k alanlar genellikle il s?n?rlar? ile Kuzey kesimlerini kaplarlar. Bu da?lar s?rada?lar?n uzant?lar? ?eklinde olup,i? kesimlere do?ruda tek da?lar olarak bulunurlar. Olduk?a engebeli bir arazi ?zerinde yer alan G?m??hane?nin Kuzeyi?ni Zigana Da?lar? ile Trabzon Da?lar?n?n G?ney k?s?mlar? olu?turmaktad?r. Yine Kuzey y?n?nde derin yar?lm?? Karadeniz da?lar? ve So?anl? Da?lar? Duvar? and?ran s?ralar halinde ili ?evrelemektedir. Genel hatlar?yla ele al?nd???nda Do?-Bat? do?rultusunda silsileler halinde devam eden Zigana Da?lar? ,G?m??hane Da?lar? ve ?imen Da?lar? yukar?da ifade edilen ?ablona uymaktad?r. Bunlardan ba?ka y?kseltileri 1800 m. ile 2700 m. aras?nda de?i?en ;Kostan Da??,Teslim Da??,Vauk Da?? ,Tersun Da?? ,P?ske Da??, So?anl? Da?lar? ile Gavur Da?lar? ?nemli y?kseltiler aras?nda bulunmaktad?r. Ayr?ca merkez il?ede bulunan ve ?ehre ayr? bir g?r?nt? veren y?kseltileri 2000 m. civar?nda olan Ku?akkaya ve Alemdar Tepeleri de tek da?lar olarak al?nabilir.T?m bu da?l?k k?tleler i?erisinde Gavur Da???n?n ayr? bir yeri vard?r. ??nk? bu saha buzulla?maya yarayan ve buzulla?man?n izlerini g?n?m?ze kadar ta??yan ?lkemizin de ender rastlanan alanlar?ndan biridir. Gavur Da?lar? ;Do?u Karadeniz Da?lar? dahilinde olup,Pleistosen Buzulla?mas?na u?ram??t?r.

 

En y?ksek zirvesi olan Abdal Musa  Zirvesi (3331m.)Do?u Karadeniz B?l?m?nde yer alan Ka?kar Doru?undan (3932 m.)den sonra ikinci s?rada gelmektedir. Gavur Da?lar??n?n di?er ilgin? bir y?n? ise da??n ?zerinde taban y?ksekli?i  2720-2970m.aras?nda de?i?en 12 b?y?k sirk gurubunun tespit edilmi? olmas?d?r Ayr?ca bu sirk g?llerinin yan? s?ra buzul a??nd?rmas?n?n delili olan s?rg?ler, h?rg?? kayalar, tekne, vadiler ve modern depolar? da bulunmaktad?r.

 

Ovalar

Olduk?a engebeli olan G?m??hane arazisi i?erisinde ovalar?n pay? %11?dirBu alan i?erisinde ise iki ?nemli ova yer almaktad?r. Bunlar Kelkit ve ?iran ovalar?d?r. Her iki ovan?n toplam alan? il genelindeki ova oran?n?n %8?ini olu?turmaktad?r. Geri kalan %3?l?k alan ise par?alanm?? olarak,da??n?k d?zl?k alanlar? ifade etmektedir. Kelkit ?ay? vadi taban?n? olu?turan ve Kelkit-?iran ovalar? olarak tan?nan ovalardan Kelkit Ovas?,yakla??k 1450-1750m.ler aras?nda yer almaktad?r. Do?uda Mormu? D?zl??? ?zerinde bir e?ik ile Bayburt Ovas?ndan  ayr?lan Kelkit Ovas?,Do?u-Bat? y?n?nde e?imli olup,toplam y?z?l??m? 280 km2 kadard?r. Pleistosene  ait eski al?vyonlar?n hakim oldu?u Kelkit Ovas? ,bat?da engebeli bir saha ile ?iran Ovas??ndan ayr?lm??t?r. ?iran ?ay?n?n drenaj alan?n?n olu?turan ?iran Ovas? yakla??k 1250-1500 m? ler aras?nda yer al?r. Eosen ya?l? fli?lerin yayg?n oldu?u ovan?n y?z?l??m? 256 km2?yi bulur. S?z konusu her iki ovan?n toplam y?z?l??mleri 536 km2 olup ,6575 km2?lik il y?z?l??m? i?erisinde kayda de?er bir yer tutmaktad?r. 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n